Integritetspolicy Internetmuseum

Internetmuseum drivs av Internetstiftelsen, som är ansvarig för behandling av personuppgifter i Internetmuseums verksamhet.

Behandling av personuppgifter om dig som lämnar bidrag till Internetmuseum eller deltar i tävlingar

När du lämnar personuppgifter, som ditt namn och e-postadress, i samband med att du lämnar bidrag till Internetmuseum eller deltar i tävlingar samtycker du till att Internetstiftelsen behandlar dina personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Internetstiftelsens dataskyddsombud eller ansvarig för Internetmuseum.

Internetstiftelsen behandlar dina personuppgifter för att kunna komma i kontakt med dig angående ditt bidrag till Internetmuseum. Om bidrag till Internetmuseum lämnas som del i en tävling behandlas personuppgifterna för att kunna utse och meddela vinnaren. Uppgifterna sparas bara så länge som de behövs för att komma i kontakt med dig angående bidraget.

Om du deltar i en tävling utan att samtidigt lämna bidrag till Internetmuseum raderas dina personuppgifter när tävlingen är avslutad och vinnaren har utsetts.

Behandling av personuppgifter om dig som finns i Internetmuseums samlingar

Internetmuseum kan i sina samlingar komma att behandla personuppgifter, så som till exempel namn eller bild, på andra personer än den som bidragit med materialet till samlingen. Som exempel förekommer det i den permanenta samlingen av privatpersoners hemsidor från Swipnet, inte bara personuppgifter om den som skapat hemsidan och bidragit denna till Internetmuseum, utan också eventuellt uppgifter om personer som skaparen valt att nämna vid namn eller lägga upp bilder på  sin hemsida.

Internetstiftelsen behandlar personuppgifter om personer som omnämns eller visas i material som lämnats till Internetmuseum av annan, på den lagliga grunden berättigat intresse som består i att Internetstiftelsen skall kunna spara och visa kulturhistoriskt material för att belysa och informera om det svenska digitala kulturarvet och för att sprida fördjupad kunskap om nätets historia i Sverige. Vill du inte att uppgifter som dig skall visas i Internetmuseums samlingar kan du när som helst kontakta Internetstiftelsens dataskyddsombud eller ansvarig för internetmuseum för att ta bort dessa.

Internetstiftelsen behandlar personuppgifter i syfte att Internetmuseum ska kunna dokumentera, lagra och göra material tillgängligt som led i Internetmuseums verksamhet att bevara kulturhistoriskt digitalt material viktigt för nätets historia i Sverige.

Uppgifterna behandlas så länge materialet har ett kulturhistoriskt värde och så länge ett berättigat intresse med att behandla uppgifterna finns. Personuppgifter gallras när de inte längre är relevant att bevara eller när någon vars personuppgifter behandlas vill att dessa tas bort. Uppgifter kan i andra fall komma att sparas i enlighet med lagkrav eller om du samtycker till det.

Mottagare av personuppgifter

Internetmuseum kan komma att samarbeta med andra museer eller samarbetspartners för att genomföra projekt eller för att samla in och visa material i samlingarna. Internetmuseum meddelar vid dessa tillfällen på webbplatsen vilka samarbetspartners som är aktuella för respektive projekt.

Dina personuppgifter kan också komma att delas med underleverantörer som Internetstiftelsen anlitar för att driva Internetmuseum och dessa kan därmed behandla personuppgifter för Internetstiftelsen räkning.

Skulle samarbetspartners eller underleverantörer ha sin verksamhet utanför Sverige eller EU/EES säkerställer Internetstiftelsen, bland annat genom avtal, att de behandlar och skyddar personuppgifterna enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Utlämnande

Dina personuppgifter kan komma att visas på Internetmuseums webbplats. Dina personuppgifter kan även komma att delas med och/eller visas hos samarbetspartners.

I övrigt lämnas dina uppgifter inte ut, utan ditt godkännande, med undantag för att tillmötesgå tillämplig lag, på grund av en juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag som innehåller de personuppgifter Internetstiftelsen behandlar om dig.

Du har rätt att begära rättelse av uppgifter som är fel. Du har också rätt att begära att dina uppgifter raderas eller att användningen begränsas, men då måste det finnas stöd för detta i relevant dataskyddslagstiftning.

Du har även rätt att invända mot behandling av personuppgifter om det finns förutsättning för det enligt lag. Om dina personuppgifter enbart behandlas på grund av samtycke, har du alltid rätt att ta tillbaka ett sådant samtycke.

Du har även rätt att begära ut personuppgifter som du har tillhandahållit i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Om du vill begära rättelse, radering, begränsning av behandling, tillgång till personuppgifter eller använda rätten till utdrag av de personuppgifter du själv lämnat, gör du det hos Internetstiftelsen dataskyddsombud, på dataskyddsombud@internetstiftelsen.se eller kontakta Internetmuseum.

Om kakor

På internetmuseum.se används kakor (cookies). Läs mer om kakor.

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller vill lämna synpunkter på hur Internetstiftelsen hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Internetstiftelsen dataskyddsombud på dataskyddsombud@internetstiftelsen.se

Stiftelsen för internetinfrastruktur (Internetstiftelsen)
Box 92073
120 07 Stockholm
Telefon: 08-452 35 00
Organisationsnummer: 802405-0190
www.internetstiftelsen.se

Du kan också lämna eventuella klagomål om Internetstiftelsens personuppgiftsbehandling till Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på Internetmuseums webbplats.

Kommentarer